LOPD

Les dades personals recollits mitjançant aquest formulari, seran incorporats a una base de dades gestionada sota la responsabilitat de Boramar Serveis, i degudament registrada a l’Agència de Protecció de Dades, serà tractada de forma secreta i confidencial. La recollida té com a única finalitat la de resoldre dubtes, atendre consultes i informar a l’usuari dels serveis que ofereix l’empresa.

L’usuari accepta que les dades personals per ell facilitats podran ser objecte de tractament en fitxers automatitzats titularitat i responsabilitat de Boramar Serveis. La cessió d’aquestes dades a tercers no es farà sense previ consentiment dels usuaris, ni tampoc la utilització d’aquestes dades amb altra finalitat diferent a la citada. L’acceptació de l’usuari perquè puguin ser tractades o cedides les seves dades, són sempre de caràcter revocable, sense efectes retroactius. .

sentactiu2006@gmail.com